หน้าหลัก

เกี่ยวกับบริการทางวิชาการและเทคนิค

เกี่ยวกับเรา

            ฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค หรือ Defence Technology Service Department (TTS) ผู้ให้บริการทางวิชาการและเทคนิค ที่ดำเนินงานบริการทางวิชาการและเทคนิคด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยผู้ใช้หรือลูกค้าภายหลังการส่งมอบ


บทบาทหน้าที่


ภาพกิจกรรมฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค

      สทป. รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานบริการทางวิชาการและเทคนิค

      วันที่ 22 มิถุนายน 65 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นำโดย พันเอก จิรศักดิ์ จิ้วไม้แดง รอง ผอ.สทป. (กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี) พร้อมด้วย นางอริศรา เพ็ญกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค ได้เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อว.) อาคาร INC1 จังหวัดปทุมธานี โดยมี น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริการและการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา” โดยได้บรรยายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศสำหรับธุรกิจเทคโนโลยี การเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี กลไกสนับสนุน แหล่งทุน เป้าหมายของตลาดในประเทศและต่างประเทศสำหรับธุรกิจเทคโนโลยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป้าหมายและภาพรวม เสาหลักการวิจัยของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อว.) และสรุปภาพรวมของการบริการและการเชื่อมโยงการบูรณาการความรู้ การทดสอบ วิเคราะห์ผล และเครื่องมือร่วมกันในอนาคต จากนั้นนำเยี่ยมชมบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นอกจาก สทป.จะได้พันธมิตรในการบูรณาการบริการในอนาคตร่วมกันแล้ว ยังได้เข้าใจถึงกระบวนการให้บริการเพื่อพัฒนาต่อยอดงานบริการทางวิชาการและเทคนิคของ สทป.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย