Tuesday, July 16, 2024
Defence Technology Service Department (TTS)

หน้าหลัก

เกี่ยวกับบริการทางวิชาการและเทคนิค

เกี่ยวกับเรา

            ฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค หรือ Defence Technology Service Department (TTS) ผู้ให้บริการทางวิชาการและเทคนิค ที่ดำเนินงานบริการทางวิชาการและเทคนิคด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยผู้ใช้หรือลูกค้าภายหลังการส่งมอบ

บทบาทหน้าที่

บุคลากรฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค

ภาพการบริการทางวิชาการและเทคนิค

      การทดสอบเครื่องมือตรวจหาชนิดสารวัตถุระเบิดและสารเสพติดแบบมือถือ

     วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สทป. ให้บริการทดสอบเครื่องมือตรวจหาชนิดสารวัตถุระเบิดและสารเสพติดแบบมือถือของหน่วยงานภาคเอกชน ให้กับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน.
     ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 กอ.รมน. (ศปป.5 กอ.รมน.) ขอความอนุเคราะห์ให้ สทป. ทดสอบเครื่องมือตรวจหาชนิดสารวัตถุระเบิดและสารเสพติดแบบมือถือระบบ RAMAN ของหน่วยงานภาคเอกชน ด้วยเทคนิครามานสเปกโทรสโคปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในขั้นต้น สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบเครื่องมือในลักษณะเดียวกันนี้ที่ส่วนงานราชการมีอยู่ และเพื่อเป็นทางเลือกของหน่วยงานราชการในการจัดหาไว้ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่จัดหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยการทดสอบในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. เยี่ยมชมการทดสอบ ณ ห้องประชุม สกบ.กอ.รมน. อาคาร กอ.รมน.

ภาพกิจกรรมฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค

     สทป. รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานบริการทางวิชาการและเทคนิค

      วันที่ 22 มิถุนายน 65 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นำโดย พันเอก จิรศักดิ์ จิ้วไม้แดง รอง ผอ.สทป. (กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี) พร้อมด้วย นางอริศรา เพ็ญกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค ได้เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อว.) อาคาร INC1 จังหวัดปทุมธานี โดยมี น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริการและการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา” โดยได้บรรยายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศสำหรับธุรกิจเทคโนโลยี การเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี กลไกสนับสนุน แหล่งทุน เป้าหมายของตลาดในประเทศและต่างประเทศสำหรับธุรกิจเทคโนโลยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป้าหมายและภาพรวม เสาหลักการวิจัยของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อว.) และสรุปภาพรวมของการบริการและการเชื่อมโยงการบูรณาการความรู้ การทดสอบ วิเคราะห์ผล และเครื่องมือร่วมกันในอนาคต จากนั้นนำเยี่ยมชมบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นอกจาก สทป.จะได้พันธมิตรในการบูรณาการบริการในอนาคตร่วมกันแล้ว ยังได้เข้าใจถึงกระบวนการให้บริการเพื่อพัฒนาต่อยอดงานบริการทางวิชาการและเทคนิคของ สทป.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย