Thursday, April 25, 2024
Defence Technology Service Department (TTS)

การให้บริการทางวิชาการ

การให้บริการทางวิชาการ

1.อัตราค่าบริการพื้นที่โฆษณาในวารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTech)

อัพเดทราคาล่าสุดวันที่ 11 สิงหาคม 2565

2.อัตราค่าบริการตามขอบข่ายการให้บริการของศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ

อัพเดทราคาล่าสุดวันที่ 8 มกราคม 2564

3.อัตราค่าบริการตามขอบข่ายการให้บริการของศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ ฉบับที่ 2

อัพเดทราคาล่าสุดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

4.อัตราค่าบริการตามขอบข่ายการให้บริการของศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ ฉบับที่ 3

อัพเดทราคาล่าสุดวันที่ 21 มีนาคม 2565

5.อัตราค่าบริการตามขอบข่ายการให้บริการของศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ ฉบับที่ 4

อัพเดทราคาล่าสุดวันที่ 2 มีนาคม 2566

6.อัตราค่าบริการการจัดอบรม Engineering Management Training Course “วิศวกรรมระบบเบื้องต้น (Systems Engineering 101)”

อัพเดทราคาล่าสุดวันที่ 28 เมษายน 2566

7.อัตราค่าบริการการบริการอบรมความรู้จรวดประดิษฐ์

อัพเดทราคาล่าสุดวันที่ 6 กันยายน 2566