Thursday, April 25, 2024
Defence Technology Service Department (TTS)

การให้บริการทางเทคนิค

การให้บริการทางเทคนิค

1.อัตราค่าบริการตามขอบข่ายการให้บริการของหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

อัพเดทราคาล่าสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

2.อัตราค่าบริการค่าบริการงานทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ

อัพเดทราคาล่าสุดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

3.อัตราค่าบริการการทดสอบเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดและสารเสพติดแบบมือถือ

อัพเดทราคาล่าสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

4.อัตราค่าบริการพื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

อัพเดทราคาล่าสุดวันที่ 6 กันยายน 2566

5.อัตราค่าบริการตามขอบข่ายการให้บริการของหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ฉบับที่ 2

อัพเดทราคาล่าสุดวันที่ 6 กันยายน 2566