Thursday, April 25, 2024
Defence Technology Service Department (TTS)

 3-AXIS MOTION SIMULATOR

เครื่องจำลองการเคลื่อนที่ 3 แกน 3-AXIS MOTION SIMULATOR

คุณลักษณะเฉพาะ และขีดความสามารถ

เครื่องจำลองการเคลื่อนที่ 3 แกน หรือ 3-Axis Motion Simulator เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการเคลื่อนไหวเชิงมุมของอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถจำลองการเคลื่อนที่ได้ใน 3 แกน โดยอุปกรณ์ที่รับการทดสอบ (UUT) จะถูกติดตั้งลงบนฐานยึดอุปกรณ์ทดสอบของเครื่องนี้ และสั่งการเคลื่อนไหวผ่านตู้ควบคุม การออกคำสั่งสามารถออกคำสั่งโดยตรงจากตู้ควบคุม หรือ สั่งผ่านอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (remote control)

เครื่อง 3-Axis Simulator ของ สทป.นี้ เป็นอุปกรณ์มีความแม่นยำในการเคลื่อนที่ในระดับที่สูงมาก และมีความคลาดเคลื่อนทางกายภาพต่ำ สามารถใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงในการทดสอบและสอบเทียบ sensor ที่วัดการเคลื่อนที่เชิงมุม เช่น gyroscope ได้ คุณลักษณะเบื้องต้น ได้แก่

 • เคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องใน 3 แกน
 • รองรับการติดตั้งอุปกรณ์น้ำหนักไม่เกิน 5 kg
 • ความแม่นยำของตำแหน่ง <5 arcsec
 • ความแม่นยำของความเร็ว <10 PPM
 • ความแกว่ง และความตั้งฉากระหว่างแกน <5 arcsec
 • ความเร็วการหมุนสูงสุด แกนใน 1500 deg/s แกนอื่นๆ 400 deg/s
 • มี slip ring เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าเข้ากับ UUT

เหมาะสำหรับ

 • ใช้สอบเทียบ หรือทดสอบความแม่นยำของ gyroscope และเซนเซอร์ที่วัดความเอียงชนิดต่าง ๆ
 • ใช้ในการสร้างการเคลื่อนไหวเชิงมุมในลักษณะต่าง ๆ ให้กับ UUT
 • ใช้จำลองระบบแบบ Hardware in The Loop (HWIL) สำหรับการพัฒนาและทดสอบระบบนำร่องอัตโนมัติ
 • สามารถนำมาใช้กับงานทางพลเรือนได้เป็นอย่างดี เช่น การสอบเทียบ Inertial Sensor ต่างๆสำหรับงานที่มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง เช่น อากาศยานไร้คนขับ และยานพาหนะไร้คนขับ เป็นต้น
 • สามารถควบคุมและปรับอุณหภูมิในระหว่างการจำลองการทำงานได้อย่างแม่นยำ ด้วย Thermal Chamber ที่มีมาด้วย

รายละเอียดการให้บริการ

 • ให้บริการสร้างการเคลื่อนไหวเชิงมุมในลักษณะต่าง ๆ กัน โดยการสร้างวิถีการเคลื่อนไหว (path profile) โดยเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือในการสร้างวิถีการเคลื่อนไหว และ การติดตั้ง UUT ลงบนฐานยึด
 • ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ทดสอบ รวมถึงการจ่ายพลังงาน และการบันทึกข้อมูลที่อ่านได้จากอุปกรณ์ทดสอบ